Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ

"Ἐὰν καὶ οἱ φιλὸσοφοι δὲν γὶνουν εἰς τὰς πὸλεις βασιλεῖς, καὶ οἱ λεγὸμενοι σὴμερον βασιλεῖς καὶ δυνὰσται δὲν ἀποκτὴσουν εἰλικρινῆ καὶ ἐπαρκῆ φιλοσοφικὴν μὸρφωσιν ἂν προσὲτι δὲν συναντηθοῦν εἰς τὸ αὐτὸ πρὸσωπον αὐτὰ τὰ δὺο, δηλαδὴ ἡ πολιτικὴ δὺναμις καὶ ἡ φιλοσοφὶα, ἐνῶ ἀντιθὲτως, ἀναγκαστικὴ βὶα θὰ ἀποκλεὶση τὸν ὂχλον τῶν ἀνθρὼπων, οἱ ὁποῖοι εἰς τὴν ἐποχὴν μας κατευθὺνονται χωριστὰ πρὸς ἓκαστον ἀπὸ τοὺς δὺο σκοποὺς (δηλαδὴ τὴν φιλοσοφὶαν καὶ τὴν πολιτικὴν δὺναμιν), δὲν ἠμπορεῖ νὰ ὑπὰρξη διὰ τὰς πὸλεις σταμὰτημα τῆς δυστυχὶας, καὶ κατὰ τὴν γνὼμην μου οὐδὲ δι' ὁλὸκληρον τὸ ἀνθρὼπινον γὲνος. Οὐδὲ ὑπὰρχει τρὸπος, πρὶν γὶνουν αὐτὰ, νὰ λὰβη ὑπὸστασιν εἰς τὸν βαθμὸν εἰς ὃν εἶναι κατορθωτὸν, καὶ νὰ ἲδη τὸ φῶς τοῦ ἡλὶου ἡ πολιτεὶα, τὴν ὁποὶαν ἒχομεν διὰ τῶν λὸγων περιγρὰψει."
ΠΛΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου