Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Σεμινάρια τεχνικού ασφαλείας Γ κατηγορίας

Εκτύπωση
Το Διοικητικό του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι  ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με τα ΚΑΕΛΕ προτίθεται να διοργανώσει σεμινάρια τεχνικών ασφαλείας  Γ’ Κατηγορίας . Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις   ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού  ασφάλειας.  Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:

    α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.     β)να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και  να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.
2.  Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας.    Στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:
        •  Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες
        •  Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι
        •  Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.
3.Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α, Β, Γ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής επικινδυνότητας). Ο χρόνος  απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της     επιχείρησης.
4. Προκειμένου οι εργοδότες να ανταποκριθούν στην παραπάνω υποχρέωση τους έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν τα καθήκοντα αυτά:
     •  σε άτομα της επιχείρησης (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη ειδικότητα) ή
     •  σε άτομα εκτός της επιχείρησης (πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με την προβλεπόμενη ειδικότητα) ή
     •  σε ΕΞΥΠΠ ή
     •  σε εργαζόμενο της επιχείρησης  (κάτοχο απολυτηρίου τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης   αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή κάτοχο        άδειας άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και με οκταετή προϋπηρεσία που λογίζεται από την απόκτηση του  απολυτηρίου ή της άδειας, εφόσον όμως αυτός απασχολείται με πλήρες ωράριο στην επιχείρηση)  μετά από κατάλληλη επιμόρφωση τουλάχιστον  35 ωρών και εφόσον η επιχείρηση ανήκει στην Β ή Γ κατηγορία  επικινδυνότητας και απασχολούν μέχρι 50 άτομα.
5.  Σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων δίνεται η δυνατότητα και στους ίδιους τους εργοδότες να αναλαμβάνουν οι    ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Μεταξύ των περιπτώσεων είναι    Και εκείνη των επιχειρήσεων που υπάγονται στη Γ κατηγορία και απασχολούν μέχρι 50 άτομα. Συγκεκριμένα:
   α. εάν ο εργοδότης είναι πτυχιούχος  (ΑΕΙ)   ή  (ΤΕΙ) και έχει μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που  προβλέπονται για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του (ν. 3144/03 άρθρο 9 §5 πρώτο εδάφιο).
    β.  εάν επιμορφωθεί κατάλληλα (π.δ.   17/96  άρθρο 4   §2γ).  Για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων της επιμόρφωσης αυτής έχει εκδοθεί η 4879/100/12-03-2010 Υπουργική απόφαση. Ευνόητο είναι ότι η επιμόρφωση      τεχνικών ασφάλειας γίνεται σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις.
    γ.  Αυτοαπασχολούμενοι  εργοδότες που δεν απασχολούν προσωπικό έχουν το δικαίωμα επιμόρφωσης,  εφόσον  έχουν τα υπόλοιπα προβλεπόμενα προσόντα,  αλλά καμία υποχρέ-ωση παρακολούθησης ενός τέτοιου  προγράμματος δεν έχουν.
6.  Επισημαίνεται ότι είναι στην απόλυτα διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών να επιλέξουν να αναθέσουν τα καθήκοντα  του τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με ΕΞΥΠΠ ή να  επιμορφώσουν εργαζόμενους της επιχείρησής τους ή να επιμορφωθούν οι ίδιοι.
7.  Εφόσον επιλέξετε την περίπτωση να επιμορφωθείτε εσείς οι ίδιοι,  μπορείτε να υποβάλλετε στο φορέα μας αίτηση  συμμετοχής σε τέτοια προγράμματα επιμόρφωσης συμπληρώνοντας την αίτηση που επισυνάπτεται στην παρούσα  επιστολή.
8. Εάν από την εξέταση των στοιχείων της αίτησής σας διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις    επιμόρφωσης θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα σας επιστρέψουμε την προκαταβολή σας. Όσοι επιχειρηματίες ενδιαφέρονται παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του συλλόγου .
Τεχνικοί Ασφαλείας Γ' Κατηγορίας           
ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ)
Για επιχειρήσεις που εντάσσονται στην Κατηγορία Γ΄ (χαμηλή επικινδυνότητα) και απασχολούν μέχρι 50 άτομα, καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας μπορεί να ασκεί ο ίδιος ο εργοδότης, εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 του Ν. 1568/85 και 6 του Π.Δ. 17/96, χωρίς άλλη προϋπόθεση.
Στην Κατηγορία Γ΄ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 294/88, ανήκουν επιχειρήσεις με οικονομική δραστηριότητα:
•    Γεωργία,
•    Κτηνοτροφία,
•    Εμπόριο, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Επικοινωνίες, Μεταφορές, Αποθηκεύσεις,
•    Τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα, Ασφάλειες, Διεκπεραιώσεις υποθέσεων,
•    Ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες εκτός από τις υπηρεσίες περισυλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας ακαθάρτων που υπάγονται στην Β΄ Κατηγορία
•    Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
1. Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Γ΄ Κατηγορίας επικινδυνότητας για τους σκοπούς της επιμόρφωσης κατατάσσονται σε δύο ομάδες:
•    η Ομάδα Ι περιλαμβάνει γραφεία και ιατρεία (πλήν οδοντιατρείων και εργαστηρίων)
•    η Ομάδα ΙΙ όλες τις άλλες επιχειρήσεις της κατηγορίας Γ΄.
Για την Ομάδα Ι η ελάχιστη διάρκεια επιμόρφωσης είναι 5 ώρες, ενώ για την Ομάδα ΙΙ είναι 10 ώρες.
2. Τα σεμινάρια θα γίνονται σε τμήματα μέχρι 50 άτομα
3. Ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στα σεμινάρια πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση, την οποία μπορεί να προμηθευτεί από τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης.
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Υπουργείο Εργασίας για έγκριση του προγράμματος. Η διαδικασία έγκρισης απαιτεί χρονικό διάστημα 40 ημερών, δηλαδή το πρόγραμμα πρέπει να κατατίθεται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά 40 ημέρες πριν την υλοποίησή του. Αλλαγές στους καταρτιζόμενους επιτρέπονται μέχρι 10 άτομα ανά σεμινάριο και εφόσον ενημερώνεται καταλλήλως το αρμόδιο για τον έλεγχο του προγράμματος Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), 5 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.
4. Τα σεμινάρια αυτά θα παρακολουθούνται εξ ολοκλήρου από τον ίδιο τον συνάδελφο και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή του (π.χ. από συγγενικά του άτομα ή υπάλληλους του.) Επισημαίνεται ότι τα σεμινάρια θα ελέγχονται από τα τοπικά Σώματα Επιθεωρητών Εργασίας του Υπουργείου.
5.Το κόστος συμμετοχής στα παρόντα σεμινάρια ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (50€).
6. Στο τέλος κάθε σεμιναρίου θα απονέμει Βεβαιώσεις Παρακολούθησης σε όσους καταρτιζόμενους ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς όρους.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1.    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2.    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΟΥ
3.    ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
4.    ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ: ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου